ភាសាខ្មែរ - Khmer

សូមស្វាគមន៍!

មានចំណាប់អារម្មណ៍លើ: MaineHealth ផ្តល់សេវាបកប្រែឥតគិតថ្លៃ។ សម្រ្រប់ជំនួយសូមហៅទូរស័ព្ទទៅ MaineHealth ដ្រលត្រូវបានចុះបញ្ជីដ្រលមានលក្ខណៈសម្រ្រប់អ្នក។

MaineHealth Organization  City
Franklin Community Health Network  Farmington, ME 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus  Damariscotta, ME 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus  Boothbay Harbor, ME 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare  Portland, ME 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home  Saco, ME 1-844-220-5901
Maine Medical Center  Portland, ME 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital  North Conway, NH 603-356-5461 ext. 2120
NorDx  Portland, ME 207-396-7830
Pen Bay Medical Center  Rockport, ME 207-301-8000
Southern Maine Health Care  Biddeford, ME 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital  Westbrook, ME 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital  Belfast, ME 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital  Norway, ME 207-743-5933

Notice of Nondiscrimination

MaineHealth និងអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជាធរមាន និងមិនបោះបង់ប្រជាជនណាម្នាក់ ឬរើសអើងពួកគេដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទឡើយ។