ភាសាខ្មែរ - Khmer

សូមស្វាគមន៍!

មានចំណាប់អារម្មណ៍លើ: MaineHealth ផ្តល់សេវាបកប្រែឥតគិតថ្លៃ។ សម្រ្រប់ជំនួយសូមហៅទូរស័ព្ទទៅ MaineHealth ដ្រលត្រូវបានចុះបញ្ជីដ្រលមានលក្ខណៈសម្រ្រប់អ្នក។

MaineHealth Organization City 
Franklin Community Health Network Farmington, ME207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus Damariscotta, ME207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus Boothbay Harbor, ME207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare Portland, ME1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home Saco, ME1-844-220-5901
MaineHealth Maine Medical Center Biddeford/SanfordBiddeford, ME207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
MaineHealth Maine Medical Center Portland Portland, ME207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital North Conway, NH603-356-5461 ext. 2120
NorDx Portland, ME207-396-7830
Pen Bay Medical Center Rockport, ME207-301-8000
Spring Harbor Hospital Westbrook, ME1-844-292-0111
Waldo County General Hospital Belfast, ME207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital Norway, ME207-743-5933

Notice of Nondiscrimination

MaineHealth និងអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជាធរមាន និងមិនបោះបង់ប្រជាជនណាម្នាក់ ឬរើសអើងពួកគេដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទឡើយ។